Inackorderingstillägg

Inackorderingstillägg

Ansökan om inackorderingstillägg ska ha lämnats in i början av läsåret, dock senast den 31 december för höstterminen och för vårterminen 31 maj innevarande år. En ny ansökan måste lämnas inför varje läsår.

Inackorderingstillägg kan beviljas om du på grund av lång eller besvärlig resväg måste bo på skolorten under läsåret. För tillägget finns ingen nedre åldersgräns. Inackorderingstillägg utgår dock längst till och med första kalenderhalvåret det år under vilket den studerande fyller 20 år.

Inackorderingstillägget är ett bidrag till kostnaden för inackordering och hemresor. En förutsättning för att tillägget skall beviljas är att du faktiskt bor på skolorten eller i dess närhet. Kopia på hyresavtal ska bifogas ansökan.

Inackorderingstillägget beviljas med följande belopp per månad

  • Inom länet 1.600:-
  • Utom länet 1.700:-

Inackorderingstillägg beviljas ett normalt läsår för 4 månader på höstterminen och 5 månader på vårterminen.

Heltidsstudier

För att du skall få inackorderingstillägg krävs att du studerar på heltid.

  • Inackorderingstillägg betalas inte ut för kortare tid än hel månad
  • Inackorderingstillägg betalas inte ut under uppsägningstid av bostad

Lång resväg

Om reseavståndet från hemmet till skolan är minst 40 km kan du beviljas inackorderingstillägg.

Inackorderingstillägg trots att den utbildning som du skall gå finns på din hemort

Detta gäller exempelvis:

  • Om du är elev vid idrottsgymnasium eller vid annan utbildning där regeringen har beslutat att hela landet skall vara elevområde.
  • Om dina föräldrar har flyttat till annan ort och du bor kvar för att fullfölja en tidigare påbörjad gymnasial utbildning.

Inackordering på hemorten

Inackorderingstillägg kan beviljas för inackordering på hemorten om dina föräldrar vistas utomlands under huvuddelen av året men du bor kvar i Sverige.

Ändrade förhållanden och anmälningsskyldighet

Den som felaktigt tar emot inackorderingstillägg är skyldig att genast återbetala beloppet.

Beslut om inackorderingstillägg grundar sig på de uppgifter som antingen har lämnats i ansökan eller av skolan.

Inackorderingstillägg betalas endast ut om studierna bedrivs på heltid. Ändrade förhållanden anmäls enligt nedan för att undvika återkrav.

Anmälan skall göras till skolan och kommunen om du

  • avbryter studierna
  • minskar studieomfattning från hel- till deltid
  • andra förändringar som kan påverka rätten till inackorderingstillägg

Utbetalning

Inackorderingstillägg betalas ut månadsvis, vanligen den sista bankdagen i månaden. Utbetalning görs i samarbete med Swedbank. Pengarna sätts alltid in på ett konto som betalningsmottagaren väljer själv. Det kan vara ett konto i Swedbank eller i någon annan bank. Är du osäker om du ordnat med konto för utbetalning av studiestöd, ta kontakt med din bank.

Länk: Blankett för ansökan om inackorderingstillägg

Ansökan skickas till:

Malung-Sälens kommun
Box 14
782 21 MALUNG