Svenska som andraspråk

Svenska som andraspråk

Svenska som andraspråk finns i alla skolformer där man undervisar i ämnen.

Enligt skolförordningen ska följande elever få undervisning i svenska som andraspråk om de behöver det: 

  • elever som har ett annat språk än svenska som modersmål
  • elever som har svenska som modersmål och som har tagits in från skolor i utlandet
  • invandrarelever som har svenska som huvudsakligt umgängesspråk med en vårdnadshavare.

Svenska som andraspråk skiljer sig från ämnet svenska genom att undervisningen utgår från ett andraspråksperspektiv.

Svenska och svenska som andraspråk är två olika ämnen med två olika kursplaner. Ämnena är likställda, men det finns vissa inslag som skiljer sig åt mellan ämnena. 

Undervisning i svenska som andraspråk ersätter undervisning i svenska.

Det finns inget som hindrar att en elev byter mellan de två ämnena. En elev läser svenska som andraspråk utifrån sitt behov. 

Det ska framgå i elevens individuella studieplan vilket ämne eleven läser.

Svenska som andraspråk 1, 2, 3  är alltså helt likvärdigt med Svenska 1, 2, 3 och man söker till högskolan på precis samma villkor.

Dessutom är grupperna mindre och du har stora möjligheter att nå långt i din språk- och kunskapsutveckling.

Välkommen!

Vad är Svenska som andraspråk och varför ska man läsa det?